Προγράμματα Σπουδών Απόφοιτοι Λυκείου

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά5
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση3
Σύνολο16
Διαγώνισμα3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Βιολογία4
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση3
Σύνολο15
Διαγώνισμα3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά5
Οικονομία3
Πληροφορική3
Έκθεση3
Σύνολο14
Διαγώνισμα3